f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+740 - กม.41+600 (บริเวณหน้าแขวง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41,201 ตร.ม.) 16/08/2565 440/eb/50/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3373 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามโก้ - คลองลี่ ระหว่าง กม.1+560 - กม.3+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/08/2565 440/eb/53/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+740 - กม.41+600 (บริเวณหน้าแขวง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41,201 ตร.ม.) 16/08/2565 440/eb/50/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.46+000 - กม.47+504 (หน้าอำเภอป่าโมก) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 16/08/2565 440/eb/51/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 3 ระหว่างกม.50+580 - กม.53+900 (บ้านโพสะ) ผลผลิต 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16/08/2565 440/eb/52/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด ตอน 7 ระหว่าง กม.20+255 - กม.21+925 (บ้านบางหัก) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11/08/2565 สทล.12/eb/49/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.179+500 - กม.183+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45,600 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2565 สทล.12/eb/ผ/41/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวด 01/02/2565 สทล.12/eb/ผ/40/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 1 ที่ กม.119+450 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2565 สทล.12/eb/ผ/39/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 5 ระหว่าง กม.130+225 - กม.131+125 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2565 สทล.12/eb/ผ/38/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 6 ที่ กม.134+496.045 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2565 สทล.12/eb/ผ/37/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 4 ที่ กม.126+661.351, ที่ กม.127+517.568 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2565 สทล.12/eb/ผ/36/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/01/2565 สทล.12/eb/ผ/34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 ปริมาณงาน 4,050 ตร.ม. 1 แห่ง (3.000 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/01/2565 สทล.12/eb/ผ/33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 9 ที่ กม.145+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/01/2565 สทล.12/eb/ผ/35/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 316 รายการ