f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง กม.11+450 - 12+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.480 กม.) 11/08/2563 สทล.12/eb/ผ/102/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.10+688 - กม.12+591 22/07/2563 สทล.12/eb/117/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ระหว่าง กม.35+485 - กม.37+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในสายทางควบคุมแขวงทางหลวงอุทัยธานี 07/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.7+600 - กม.9+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในสายทางควบคุมแขวงทางหลวงอุทัยธานี 07/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.123+915 - กม.126+925 ผลผลิต 1 แห่ง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 07/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+033 - กม.1+404 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.5+227 - กม.7+550 ปริมาณงาน 2.323 กม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 22/04/2563 เลขที่ สทล.12/eb/ผ/99/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 32000 งาน ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.123+915 - กม.126+925 ผลผลิต 1 แห่ง (4,315 ตร.ม.) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 16/04/2563 สทล.12.1/2275 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ระหว่าง กม.35+485 - กม.37+125 ปริมาณงาน 1.640 กม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 16/04/2563 สทล.12.1/2274 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+033 - กม.1+404 ผลผลิต 1 แห่ง แขวงทางหลวงอ่างทอง 13/04/2563 สทล.12.1/2166 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกปี 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.22+100 - กม.25+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงอ่างทอง 08/04/2563 เลขที่ สทล.12/eb/ผ/96/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.130+400 - กม.132+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงชัยนาท 07/04/2563 เลขที่ สทล.12/eb/ผ/95/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 ที่ กม.61+034 ผลผลิต 1 แห่ง แขวงทางหลวงอ่างทอง 03/04/2563 สทล.12.1/4139 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.36+450 - กม.36+685 ปริมาณงาน 10,450 ตร.ม. แขวงทางหลวงอ่างทอง 03/04/2563 สทล.12.1/4178 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.5+227 - กม.7+550 ปริมาณงาน 2.323 กม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 02/04/2563 สทล.12.1/2021 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 128 รายการ