f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 14/11/2561

ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

กรมทางหลวงมีคำสั่ง จ.9/4/2531 ลงวันที่ 19 เมษายน 2531 ตั้งเขตการทางสุพรรณบุรีและได้เปลี่ยนชื่อจาก เขตการทางสุพรรณบุรีเป็น สำนักงานทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) ตามคำสั่งกรมฯ ที่ จ.1.7/5/2534 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2534 และต่อมามีคำสั่งกรมฯ ที่ จ.1/3/2538 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538 ให้เปลี่ยนจากสำนักงานทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) เดิมที่ตั้งของสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่อาคารสงวน ประภา ตรงข้าม วัดป่าเลไลยก์ ต่อมาปี 2532 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่สำนักงานเลขที่ 123 หมู่ 1 บ้านอู่ยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บนทางหลวงหมายเลขที่ 321 (ถนนมาลัยแมน) ตอน อู่ทอง-สุพรรณบุรี ที่ กม.97+674 LT.

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) มีหน้าที่กำกับ ดูแลการบริหารงานแขวงการทางและสำนักบำรุงทางในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก มีแขวงการทางและสำนักงานบำรุงทางในสังกัด 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1, แขวงการทางกาญจนบุรี, แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2, แขวงการทางชัยนาท, แขวงการทางอุทัยธานีและสำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา ระยะทางในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 3,349.278 กม.

ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/5/2558 เรื่องปรับปรุงพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 1-18 ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรงคมนาคม พ.ศ. 2538 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนชื่อ สำนักทางหลวงเป็นสำนักงานทางหลวงและและเพื่อให้การบริหารงานของกรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 รับผิดชอบในพื้นที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 10 ประกอบด้วย แขวงทางหลวงสุพรรรบุรีที่ 1, แขวงทางหลวงกาญจนบุรี, แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง), แขวงทางหลวงชัยนาท, แขวงทางหลวงอุทัยธานีและแขวงทางหลวงอ่างทอง

รายชื่อนายช่างเขตการทาง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง
1. นายวินิจ เบญจพงษ์ 1 พฤษภาคม 2531 - 1 ตุลาคม 2538
2. นายสมุทร บูรณากาญจน์ 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2543
3. นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา 26 ตุลาคม 2543 - 20 มีนาคม 2546
4. นายธงชัย ศรีดามา 9 พฤษภาคม 2546 - 17 พฤศจิกายน 2548
5. นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ 18 พฤศจิกายน 2548 - 3 กุมภาพันธ์ 2552
6. นายประสิทธิ์ วิศิษฏจินดา 20 กุมภาพันธ์ 2552 - 30 กันยายน 2557
7. นายกำธร ศรีพิทักษ์ 11 กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน 


หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

1. วงแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบ
2. ควบคุมการปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติกร
3. บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


'