f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
ลงวันที่ 06/02/2562

'