f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ลงวันที่ 27/07/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายจิรวัฒน์  ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12  คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 12  ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป


'